Informācija klientiem

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas sniedzamā informācija

(Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums (APIL) 34. pants).

 • ​SIA “RED insurance brokers”, apdrošināšanas brokeris (starpnieks);
  Reģ. Nr. 40203330695;
  Juridiskā adrese: Krasta iela 60, Rīga, LV-1003;
  Kontakttālrunis: +371 2866 8859; 
  E-pasts:
 • SIA “RED insurance brokers” ir iekļauts Latvijas Bankas apdrošināšanas starpnieku reģistrā ar licenses numuru: 06.09.02/2303. Par to iespējams pārliecināties Latvijas Bankas mājas lapā:https://uzraudziba.bank.lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasanas-starpnieki/apdrosinasanas-brokeri/juridiska-persona/sia-red-insurance-brokers/
 • SIA “RED insurance brokers” ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu Igaunijā un Lietuvā.
 • SIA “RED insurance brokers” sniedz rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem. 
 • SIA “RED insurance brokers” saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 46. un 47. panta prasībām, izskata sūdzības un strīdus starp apdrošināšanas starpnieku un klientu, saskaņā ar Sūdzību izskatīšanas kārtību
 • SIA “RED insurance brokers” nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu klienta vārdā un interesēs.
 • SIA “RED insurance brokers” nav apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā (kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā un kura apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas starpnieks izplata) tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.
 • Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav SIA “RED insurance brokers” tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas starpnieka balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.
 • Attiecībā uz apdrošināšanas līgumiem, kuri tiek piedāvāti vai par kuriem tiek sniegta rekomendācija:
  • ​SIA “RED insurance brokers” sniedz rekomendācijas, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi;
  • SIA “RED insurance brokers” nav līgumisku saistību nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs.
 • SIA “RED insurance brokers” atlīdzības veids par apdrošināšanas līgumu ir noteikts procentuālā apmērā no iekasētās apdrošināšanas prēmijas. SIA “RED insurance brokers” saņem atlīdzību par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā.
 • SIA “RED insurance brokers” ​Personu datu apstrādes principi.

 

Pašrisks

Tā ir zaudējuma daļa izteikta naudas vienībās vai procentos no zaudējuma summas, ko pie apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, apdrošinājuma ņēmējs uzņemas segt pats. Pašrisks ir apdrošinājuma ņēmēja līdzdalība zaudējuma segšanā. Pašriska apmērs ietekmē maksājuma lielumu par apdrošināšanu – jo lielāks pašrisks, jo mazāka apdrošināšanas prēmija.

Virsapdrošināšana

Tas ir gadījums, ja apdrošinājuma summa par apdrošināto objektu pārsniedz tā atjaunošanas vai faktisko vērtību, kāda tā ir bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Ja apdrošinājuma summa attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), Klientam un apdrošinātājam ir tiesības prasīt tās samazināšanu, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana virsapdrošināšanas gadījumā, apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību.

​Zemapdrošināšana

Tas ir gadījums, ja apdrošinājuma summa par apdrošināto objektu ir mazāka par apdrošinātā objekta atjaunošanas vai faktisko vērtību, kāda tā ir bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Šajā gadījumā apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un objekta vērtību.

 

Apdrošināšanas produktu informācijas dokumenti (APID)

 

BALCIA INSURANCE SE

Ceļojumu apdrošināšana

City Combo apdrošināšana

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Extreme Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Junioru nelaimes gadījumu apdrošināšana

KASKO apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

OCTA Standartlīgums

Privātīpašuma apdrošināšana

Privātīpašuma apdrošināšana visiem riskiem

 

AAS BALTA

Fizisko personu īpašuma apdrošināšana  

Fizisko personu paplašinātā īpašuma apdrošināšana

Ārzemnieku ceļojumu apdrošināšana

Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšana

Kravu pārvadātāj civiltiesiskās atbildības (CMR) apdrošināšana

Kravu ekspeditoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Elektronisko risku apdrošināšana fiziskām personām

Nelaimes gadījumu apdrošināšana Ērču izraisītu slimību apdrošināšana

Fizisko personu īpašuma pamata apdrošināšana

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Juridisko personu īpašuma apdrošināšana

Kravu autopārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO noteikumi Nr. 2101.303.)

Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO noteikumi Nr. 2101.403.)

Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO noteikumi Nr. 2101.804.)

Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO noteikumi Nr. 2101.P04.)

Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO noteikumi Nr. 2101.Z04.)

Komercīpašuma apdrošināšana

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšana

Mājdzīvnieku apdrošināšana

Mājlopu apdrošināšana

Noliktavu operatoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

OCTA apdrošināšana

OCTA starptautiskais apdrošināšanas līgums - Zaļā karte

Pagarinātās garantijas apdrošināšana

Balta palīdzība mājās

Pirkumu apdrošināšana

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Sējumu apdrošināšana

Speciālās tehnikas apdrošināšana

Transportlīdzekļa vadītāja nelaimes gadījumu apdrošināšana

Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

 

AAS BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS (BAN)

Ārzemnieku ceļojumu apdrošināšana

Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšana

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Īpašuma visu risku apdrošināšana

Uzņēmēja ražošanas līdzekļu un mašīnu apdrošināšana

Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO)

Komercīpašuma apdrošināšana

Mājdzīvnieku apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

OCTA apdrošināšana

Privātpersonu īpašuma apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

 

AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPANY

Būvniecības visu risku apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO)

Komercīpašuma apdrošināšana

Komercīpašuma visu risku apdrošināšana

Mežu apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

OCTA apdrošināšana

Privātīpašuma nosaukto risku apdrošināšana

Privātīpašuma apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

Saimnieciskās darbības pārtraukšanas apdrošināšana

Specializētās tehnikas apdrošināšana

Velopolise

Privātīpašuma visu risku apdrošināšana

 

COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP ADB LATVIJAS FILIĀLE

CEĻOJUMU apdrošināšana

NELAIMES GADĪJUMU apdrošināšana

IEBRAUCĒJU apdrošināšana

KASKO apdrošināšana

Komercīpašuma apdrošināšana

Komercīpašuma apdrošināšana pret visiem riskiem

Kritisko saslimšanu apdrošināšana

Mini KASKO apdrošināšana

OCTA Standartlīgums un starptautiskais apdrošināšanas līgums (Zaļā karte)

Privātīpašuma apdrošināšana

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Seesam veselības apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Zelta OCTA apdrošināšana

 

ERGO INSURANCE SE LATVIJAS FILIĀLE (P&C)

Apsardzes komersantu vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Ārstniecības personu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Būvdarbu veicēja vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšana

ERGO dzīvības apdrošināšana

Farmaceitu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Ārpakalpojumu grāmatvežu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Jonizējošā starojuma avota operatora vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana KASKO

Kravu pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Maksātnespējas procesa administratora profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Mērnieku un ģeodēzistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Mūža pensijas apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

OCTA apdrošināšana

OCTA standartlīgums

Ēkas, gruntsgabala īpašnieka/Pārvaldnieka/Apsaimniekotāja vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Pasākumu organizatora vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Privātpersonu īpašuma apdrošināšanas polise

Apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbības profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana  

Speciālās tehnikas apdrošināšana

Uzņēmējdarbībā izmantojamā īpašuma apdrošināšana        

Fizisku personu veselības apdrošināšana

Juridisko personu veselības apdrošināšana

Vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

OCTA starptautiskais apdrošināšanas līgums - Zaļā karte

Zvērināta revidenta – pašnodarbinātās personas vai individuālā komersanta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Zvērinātu tiesu izpildītāju profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

 

ADB "GJENSIDIGE" LATVIJAS FILIĀLE

Ārstniecības personu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Ārzemnieku veselības apdrošināšana

Būvniecības apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšana

Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO)

Īpašuma apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana (Elektroniskās iekārtas)

Īpašuma apdrošināšana (Mašīnas un mehānismi)

Īpašuma apdrošināšana (Vispārējā apdrošināšana)

Mājlopu apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

OCTA standartlīgums

OCTA robežapdrošināšanas līgums

OCTA starptautiskais apdrošināšanas līgums- Zaļā karte

Kravu pārvadātāju un ekspeditoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Privātīpašums- MAXI polise

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Speciālās tehnikas apdrošināšana

Uzņēmumu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

 

IF P&C INSURANCE AS LATVIJAS FILIĀLE

Būvniecības un/vai montāžas visu risku apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšana

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO)

Korporatīvā īpašuma apdrošināšana

Mājdzīvnieku apdrošināšana

Mājokļa apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (OCTAplus)

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA robežlīgums)

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA standartlīgums)

OCTA starptautiskais apdrošināšanas līgums (Zaļā karte)

Atbildības par produkta radīto kaitējumu apdrošināšana

Privātpersonu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Privātpersonu veselības apdrošināšana

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Tehnikas apdrošināšana

Sauszemes transportlīdzekļu vadītāju nelaimes gadījumu apdrošināšana

Velo KASKO apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

Viedierīču apdrošināšana

RED insurance brokers

RED – ne tikai spilgts, bet arī profesionāls un Tev draudzīgs tonis