Informācija klientiem

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas sniedzamā informācija

(Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums (APIL) 34. pants).

 • ​SIA “RED insurance brokers”, apdrošināšanas brokeris (starpnieks);
  Reģ. Nr. 40203330695;
  Juridiskā adrese: Krasta iela 60, Rīga, LV-1003;
  Kontakttālrunis: +371 2866 8859; 
  E-pasts:
 • SIA “RED insurance brokers” ir iekļauts Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas (FKTK) apdrošināšanas starpnieku reģistrā ar licenses numuru: 06.09.02/2303. Par to iespējams pārliecināties FKTK mājas lapā: 
  https://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasanas-starpnieki/apdrosinasanas-brokeri/juridiska-persona/
 • SIA “RED insurance brokers” ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu Igaunijā un Lietuvā.
 • SIA “RED insurance brokers” sniedz rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem. 
 • SIA “RED insurance brokers” saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 46. un 47. panta prasībām, izskata sūdzības un strīdus starp apdrošināšanas starpnieku un klientu, saskaņā ar Sūdzību izskatīšanas kārtību
 • SIA “RED insurance brokers” nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu klienta vārdā un interesēs.
 • SIA “RED insurance brokers” nav apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā (kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā un kura apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas starpnieks izplata) tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.
 • Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav SIA “RED insurance brokers” tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas starpnieka balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.
 • Attiecībā uz apdrošināšanas līgumiem, kuri tiek piedāvāti vai par kuriem tiek sniegta rekomendācija:
  • ​SIA “RED insurance brokers” sniedz rekomendācijas, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi;
  • SIA “RED insurance brokers” nav līgumisku saistību nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs.
 • SIA “RED insurance brokers” atlīdzības veids par apdrošināšanas līgumu ir noteikts procentuālā apmērā no iekasētās apdrošināšanas prēmijas. SIA “RED insurance brokers” saņem atlīdzību par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā.
 • SIA “RED insurance brokers” ​Personu datu apstrādes principi.

 

Pašrisks

Tā ir zaudējuma daļa izteikta naudas vienībās vai procentos no zaudējuma summas, ko pie apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, apdrošinājuma ņēmējs uzņemas segt pats. Pašrisks ir apdrošinājuma ņēmēja līdzdalība zaudējuma segšanā. Pašriska apmērs ietekmē maksājuma lielumu par apdrošināšanu – jo lielāks pašrisks, jo mazāka apdrošināšanas prēmija.

Virsapdrošināšana

Tas ir gadījums, ja apdrošinājuma summa par apdrošināto objektu pārsniedz tā atjaunošanas vai faktisko vērtību, kāda tā ir bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Ja apdrošinājuma summa attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), Klientam un apdrošinātājam ir tiesības prasīt tās samazināšanu, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana virsapdrošināšanas gadījumā, apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību.

​Zemapdrošināšana

Tas ir gadījums, ja apdrošinājuma summa par apdrošināto objektu ir mazāka par apdrošinātā objekta atjaunošanas vai faktisko vērtību, kāda tā ir bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Šajā gadījumā apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un objekta vērtību.

RED insurance brokers

RED – ne tikai spilgts, bet arī profesionāls un Tev draudzīgs tonis