Uzņēmumiem

Vispārējā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana (VCTA)

Saņemt piedāvājumu
Apdrošinies pret neparedzamo! Vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana atlīdzinās nejauši nodarītus zaudējumus trešajām personām.

Kas ir VCTA?

Dzīve ir neparedzama un, lai cik labi būtu mūsu nodomi, reizēm nejauši izdarām lietas, kas kādam citam var radīt finansiālus zaudējumus vai kaitējumu veselībai. Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pasargās Tevi vai Tavu uzņēmumu no nepatīkamām situācijām, piemēram, ja Tu vai Tava uzņēmuma darbinieks kādai trešajai personai netīši radīs darbnespēju, sabojās viņa īpašumu u.tml. Apdrošinātājs Tavā vai uzņēmuma vietā cietušajam atlīdzinās nodarītos zaudējumus.

Kam VCTA ir domāta?

Vispārējo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu var iegādāties gan privātpersonas, gan uzņēmumi. Latvijā ir vairāk nekā 30 profesiju, kuru pārstāvjiem vispārējās vai profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir obligāti nepieciešama, bet to brīvprātīgi var iegādāties arī uzņēmumi, kas darbojas citās nozarēs. Piemēram:

 • pārtikas produkcijas ražotāji un izplatītāji, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, sevi pasargājot no zaudējumiem, ja produkcija trešajām personām radījusi kaitējumu veselībai;
 • detaļu un komponentu ražotāji un izplatītāji, nodrošinoties pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri nodarīti gala produktam;
 • pasākumu rīkotāji, nodrošinoties pret nejaušiem kaitējumiem pasākuma apmeklētājiem;
 • nekustamā īpašuma apsaimniekotāji, apdrošinot savu darbību vai bezdarbību, kas var radīt zaudējumus ēkas īpašniekam;
 • ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniedzēji un uzkopšanas darbu veicēji, sabojājot kādu priekšmetu vai radot veselības kaitējumu trešajām personām;
 • viesnīcu vai viesu namu īpašnieki, nodrošinoties pret nejaušiem kaitējumiem klientu veselībai vai mantai;
 • auto remonta darbnīcu vai auto mazgātavu īpašnieki, nodrošinoties pret zaudējumiem, kas rodas klientu īpašumam, atstājot auto pakalpojuma veikšanai;
 • citi komersanti vai privātpersonas.

 

Kādi ir VCTA apdrošinātie riski?

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzina dažādus riskus, kas radušies uzņēmuma vai tā pārstāvju darbības vai bezdarbības rezultātā. Izplatītākie riski ir:

 • trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarītais kaitējums;
 • pārejošas vai pilnīgas darbnespējas zaudējumi;
 • tieši finansiāli zaudējumi;
 • īpašuma bojāšana vai bojāeja;
 • ekspertīzes izdevumi;
 • zaudējumi, kas saistīti ar trešās personas nāvi.

Segumu ir iespējams papildināt ar dažādiem papildu riskiem, piemēram:

 • morālais kaitējums;
 • kaitējums videi;
 • zaudējumi par atrauto peļņu vai neiegūtajiem ienākumiem;
 • dokumentu sabojāšana vai bojāeja u.c.

Arī privātpersonām ir iespējams un ir ieteicama VCTA polise, jo tā paredz arī finansiālu atlīdzību par nejaušiem kaitējumiem, ko klients nodarījis kādai trešajai personai vai tās mantai, piemēram, kā:

 • nopludināts kaimiņa dzīvoklis;
 • gājējs vai velosipēdists;
 • Jums piederošā īpašumā nodarīti zaudējumi īrnieka mantai;
 • nodarīti zaudējumi īpašumam, ko Jūs izīrējat;
 • nejauši apgāzta prece veikalā;
 • veicot remontdarbus vai būvniecības darbus savā īpašumā;
 • ja zaudējumus nodarījis Jūsu mājdzīvnieks;
 • zaudējumi, kas nodarīti veicot amatieru sporta aktivitātes un hobijus;
 • tiek iekļauta arī apdrošinātā nepilngadīgo bērnu civiltiesiskā apdrošināšana.

 

Kādi ir VCTA izņēmumi?

Atlīdzība par nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai netiek izmaksāta šādos gadījumos:

 • ja zaudējumi nodarīti apzināti un ar ļaunu nolūku;
 • ja zaudējumi radušies, vadot autotransportu, ūdens vai gaisa transportu;
 • ja zaudējumi saistīti ar nesamaksātiem vai pārmaksātiem nodokļiem, valsts vai pašvaldību piemērotiem sodiem, likumiskiem procentiem;
 • ja zaudējumu izraisītājs bijis alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu reibumā;
 • ja sniegta nepatiesa informācija par negadījuma rašanās apstākļiem;
 • ja zaudējumi nodarīti, veicot darbību, kas nav minēta apdrošināšanas līgumā;
 • ja zaudējumus izraisījusi nepārvarama vara
 • u.c. gadījumos.

SVARĪGI! Slēdzot apdrošināšanas līgumu, rūpīgi iepazīsties ar noteikumiem un izņēmuma gadījumiem.

Kā rīkoties, ja iestājies apdrošināšanas gadījums?

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, iespējami ātri par to jāinformē apdrošinātājs un jāaizpilda pieteikums par atlīdzības saņemšanu. Pēc pieprasījuma jāiesniedz papildu dokumenti, lai apdrošinātājs varētu izvērtēt notikušo un lemt par atlīdzības apmēru.

Vispārējā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana (VCTA)

Piesakies tūlīt un saņem piedāvājumu dažu dienu laikā