Uzņēmumiem

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (PCTA)

Saņemt piedāvājumu
Esi atbildīgs pret saviem klientiem! Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzinās nejauši nodarītus zaudējumus trešajām personām.

Kas ir PCTA?

Kļūdīties ir cilvēcīgi! Arī augstas raudzes profesionāļiem ne vienmēr izdodas darbu paveikt visaugstākajā līmenī un reizēm tiek pieļautas kļūdas. Lai izvairītos no neparedzētām izmaksām, kas radušās profesionālajā darbībā pieļaujot nejaušas vai neuzmanības kļūdas un radot zaudējumus trešās personas veselībai, īpašumam vai finansēm, nepieciešama profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana. Iegādājoties PCTA polisi pasargāsi gan sevi un savu uzņēmumu, gan klientus!

Kādu profesiju pārstāvjiem nepieciešama PCTA?

Latvijā ir vairāk nekā 30 profesiju, kuru pārstāvjiem vispārējās vai profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir obligāti nepieciešama, bet to brīvprātīgi var iegādāties arī citās jomās strādājošie, kuru profesionālā darbība var nodarīt kaitējumu trešajām personām. PCTA radīs drošības sajūtu un mazinās raizes par iespējamiem darbības riskiem, kā arī pasargās no zaudējumiem, kas nolaidības vai kļūdas dēļ ir radušās klientiem.

PCTA ir obligāta, piemēram:

 • būvniecības speciālistiem;
 • juristiem, zvērinātiem advokātiem, zvērinātiem notāriem;
 • maksātnespējas procesu administratoriem un tiesu izpildītājiem;
 • ārstniecības personām, farmaceitiem, veterinārārstiem;
 • auditoriem, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, zvērinātiem revidentiem;
 • vērtētājiem u.c.

PCTA riski

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atlīdzina dažādus riskus, kas radušies profesionālās darbības rezultātā. Katrai profesijai ir aktuāli dažādi civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas riski, tomēr izplatītākie ir:

 • trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarītais kaitējums;
 • pierādīšanas un tiesāšanās izdevumi;
 • pārejošas vai pilnīgas darbnespējas zaudējumi;
 • tieši finansiāli zaudējumi;
 • īpašuma bojāšana vai bojāeja;
 • zaudējumi, kas saistīti ar trešās personas nāvi.

Polisi iespējams papildināt ar dažādiem papildu riskiem, piemēram:

 • morālais kaitējums;
 • kaitējums videi;
 • zaudējumi par trešajām personām atrauto peļņu vai neiegūtajiem ienākumiem;
 • dokumentu sabojāšana vai bojāeja u.c.

SVARĪGI! Parasti PCTA polisē ir noteikts atbildības limits vienam gadījumam un apdrošināšanas periodam. Tāpat var būt minēti konkrēti nosacījumi, kuriem jāizpildās, lai tiktu izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība.

PCTA izņēmumi

Atlīdzība par nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai netiek izmaksāta šādos gadījumos:

 • ja nav ievērots līgumā noteiktais pieteikuma iesniegšanas termiņš;
 • ja zaudējumi nodarīti apzināti un ar ļaunu nolūku;
 • ja zaudējumi radušies no plānota, bet vēl nenoslēgta līguma;
 • ja zaudējumi saistīti ar nesamaksātiem vai pārmaksātiem nodokļiem, valsts vai pašvaldību piemērotiem sodiem, likumiskiem procentiem;
 • ja zaudējumi saistīti ar valūtas, akciju, vērtspapīru kursa svārstībām;
 • ja zaudējums nav radies apdrošināšanas teritorijā;
 • ja sniegta nepatiesa informācija par negadījuma rašanās apstākļiem;
 • ja zaudējumi nodarīti, veicot darbību, kas nav minēta apdrošināšanas līgumā;
 • ja zaudējumus izraisījusi nepārvarama vara;
 • u.c.

SVARĪGI! Slēdzot apdrošināšanas līgumu, rūpīgi iepazīsties ar noteikumiem un izņēmuma gadījumiem.

Kā rīkoties, ja iestājies apdrošināšanas gadījums?

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, iespējami ātri par to jāinformē apdrošinātājs un jāaizpilda pieteikums par atlīdzības saņemšanu. Pēc pieprasījuma jāiesniedz papildu dokumenti, lai apdrošinātājs varētu izvērtēt notikušo un lemt par atlīdzības apmēru.

Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kopējo atbildības limitu samazinās par izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības summu. Lai atjaunotu atbildības limitu sākotnējā vērtībā, klientam jāsamaksā papildu apdrošināšanas prēmija atbilstoši līgumam, ja vien nav polisē nav atrunāts savādāk.

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (PCTA)

Piesakies un saņem piedāvājumu dažu dienu laikā