Uzņēmumiem

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Saņemt piedāvājumu
Darba devēja un darbinieku sirdsmieram. Finansiāls atbalsts traumu vai kritisku saslimšanu gadījumā.

Kas ir nelaimes gadījumu apdrošināšana?

Dažādu profesiju darbiniekiem ir atšķirīgas iespējas darba vidē gūt traumas, tomēr arī šķietami vismazāk traumatiskajos amatos pastāv iespēja savainoties vai kritiski saslimt, piemēram ar onkoloģiskām saslimšanām, piedzīvot infarktu vai insultu. Apdrošināšana nelaimes gadījumiem radīs papildu drošību darba kolektīvam, samazinot izdevumus, kas radušies darba nespējas rezultātā. 

Gūstot traumu, apdrošinātājs segs izdevumus gan par ārstēšanos, gan izmaksās atlīdzību par traumu, bet kritisku saslimšanu gadījumā - vienreizēju atlīdzību, ko apdrošinātais varēs izmantot atbilstoši savām vajadzībām.

Apdrošināšanas polises cena būs atkarīga no darbinieku amata riska pakāpes – jo riskantāka profesija, jo augstāka apdrošināšanas prēmija. Par vismazāk riskantu uzskata darbu birojā, savukārt par bīstamu – darbu mežistrādē, celtniecībā, pazemē, aviosatiksmē u.tml. 

Ko sedz nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise?

Apdrošināšanas risku klāstu iespējams pielāgot katra darba devēja vajadzībām. Galvenie nelaimes gadījumu apdrošināšanas riski, kas tiek iekļauti apdrošināšanas polisē, parasti ir:

 • atlīdzība traumu un kaulu lūzumu gadījumā, piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījuma, elektriskās strāvas trieciena, apsaldējuma vai apdeguma u.tml.;
 • atlīdzība dzīvībai bīstamas saslimšanas gadījumā, piemēram, pēc saindēšanās ar toksiskām vielām, ērču koduma, infarkta, insulta u.tml.;
 • atlīdzība par ārstēšanos stacionārā, sedzot slimnīcas dienas naudu;
 • dienas nauda pārejošas darba nespējas gadījumā par katru darba nespējas darba dienu;
 • atlīdzība invaliditātes vai nāves gadījumā, ja tā iestājusies nelaimes gadījumā gūtās traumas rezultātā; 
 • ārstēšanās izdevumi un kompensācijas par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kas radušies pēc negadījuma, tajā skaitā par dažādu palīglīdzekļu iegādi, piemēram, ratiņkrēslu, kruķiem, operācijām, rentgena diagnostiku, kosmētiskajām operācijām u.c.;
 • atlīdzība par psihologa vai psihoterapeita pakalpojumiem, ja pēc negadījuma iestājusies invaliditāte vai darbiniekam pirmreizēji diagnosticēta dzīvībai bīstama slimība. Nāves gadījumā speciālista atbalstu var saņemt kāds no tuviniekiem.

Kāda ir apdrošināšanas darbības teritorija?

Apdrošināšanas līguma darbības teritorija var būt Latvija, vai arī visa pasaule, tomēr atlīdzība par ārstēšanās izdevumiem darbosies tikai Latvijā, neatkarīgi no tā, kāda ir līguma darbības teritorija, ja vien līgumā nav norādīs citādi.

Apdrošinātājs var izvēlēties apdrošināt darbiniekus arī tikai tad, kad tie atrodas savā darbavietā darba laikā.

Ko nesedz nelaimes gadījumu apdrošināšana?

Visbiežāk apdrošināšana nesedz zaudējumus par traumu vai saslimšanu, piemēram:

 • ja apdrošinātais notikuma brīdī ir bijis alkohola, narkotiku vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
 • ja apdrošinātais vadījis automašīnu bez atbilstošas kategorijas tiesībām vai rupji pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus;
 • ja tās radušās ļauna nolūka vai prettiesiskas rīcības rezultātā;
 • ja traumu vai infekciju, kas nav vizuāli redzama, nav apstiprinājis atbilstošas specialitātes ārsts;
 • ja slimība radusies novecošanās rezultātā vai ir hroniska;
 • ja negadījumu izraisījuši psihiski vai garīgi traucējumi u.tml.

Svarīgi! Slēdzot apdrošināšanas līgumu, rūpīgi iepazīsties ar izņēmuma gadījumiem, jo katrai apdrošināšanas sabiedrībai tie var atšķirties. Būtiski, lai iegādātā polise atbilstu darbinieka amata riska pakāpei. 

Kā rīkoties, ja iestājies apdrošināšanas gadījums?

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, iespējami ātri par to jāinformē apdrošinātājs un jāaizpilda pieteikums par atlīdzības saņemšanu. Pēc pieprasījuma jāiesniedz papildu dokumenti, lai apdrošinātājs varētu izvērtēt notikušo un lemt par atlīdzības apmēru.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Piesakies un saņem piedāvājumu pāris dienu laikā