Privātpersonām

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Saņemt piedāvājumu
Ģimenes sirdsmieram. Finansiāls atbalsts traumu vai smagu saslimšanu gadījumā.

Kas ir nelaimes gadījumu apdrošināšana?

Dodoties savās ikdienas gaitās uz darbu, skolu, sporta nodarbību, veikalu vai vienkārši atrodoties savā dzīvesvietā, ir iespēja gūt lielākas vai mazākas traumas – paslīdēt uz slidenas grīdas vai ietves, ciest ceļu satiksmes negadījumā, gūt sporta traumas. Nelaimes gadījumu apdrošināšana parūpēsies, lai par ārēju apstākļu rezultātā gūtajām traumām, kas ietekmē veselību un darba spējas, saņem finansiālu atlīdzību par ārstēšanos un kompensāciju par gūto traumu. 

Lai ietaupītu, ģimenēm ar bērniem iesakām iegādāties apdrošināšanas polisi uzreiz visiem ģimenes locekļiem, nevis noformēt to katram atsevišķi.

Ko sedz nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise?

Apdrošināšanas polisē iekļautos riskus iespējams pielāgot klienta vajadzībām atbilstoši dzīvesveidam, līdz ar to arī apdrošināšanas polises atlīdzība būs atkarīga no izvēlētā risku apjoma. Galvenie nelaimes gadījumu apdrošināšanas riski, kas ir iekļauti apdrošināšanas polisē, parasti ir:

 • atlīdzība traumu un kaulu lūzumu gadījumā, piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījuma, elektriskās strāvas trieciena, apsaldējuma vai apdeguma u.tml.;
 • atlīdzība dzīvībai bīstamas saslimšanas gadījumā, piemēram, pēc saindēšanās ar toksiskām vielām, ērču koduma, infarkta, insulta u.tml.;
 • atlīdzība par ārstēšanos stacionārā, sedzot slimnīcas dienas naudu;
 • dienas nauda pārejošas darba nespējas gadījumā par katru darba nespējas darba dienu;
 • atlīdzība invaliditātes vai nāves gadījumā, ja tā iestājusies nelaimes gadījumā gūtās traumas rezultātā; 
 • ārstēšanās izdevumi un kompensācijas par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kas radušies pēc negadījuma, tajā skaitā par dažādu palīglīdzekļu iegādi, piemēram, ratiņkrēslu, kruķiem, operācijām, rentgena diagnostiku, kosmētiskajām operācijām u.c.;
 • apbedīšanas izdevumi – ja nelaimes gadījums izraisījis apdrošinātās personas nāvi;
 • atlīdzība par psihologa vai psihoterapeita pakalpojumiem, ja pēc negadījuma iestājusies invaliditāte vai darbiniekam pirmreizēji diagnosticēta dzīvībai bīstama slimība. Nāves gadījumā speciālista atbalstu var saņemt kāds no tuviniekiem.

Kāda ir apdrošināšanas polises darbības teritorija?

Apdrošināšanas līguma darbības teritorija var būt Latvija, vai arī visa pasaule, tomēr atlīdzība par ārstēšanās izdevumiem darbosies tikai Latvijā, neatkarīgi no tā, kāda ir līguma darbības teritorija, ja vien līgumā nav norādīs citādi.

Ko nesedz nelaimes gadījumu apdrošināšana?

Katram apdrošinātājam nosacījumi ir atšķirīgi, tomēr visbiežāk atlīdzība netiks piešķirta:

 • ja apdrošinātais notikuma brīdī ir bijis alkohola, narkotiku vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
 • ja apdrošinātais vadījis automašīnu bez atbilstošas kategorijas tiesībām vai rupji pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus;
 • ja tās radušās ļauna nolūka vai prettiesiskas rīcības rezultātā;
 • ja traumu vai infekciju, kas nav vizuāli redzama, nav apstiprinājis atbilstošas specialitātes ārsts;
 • ja slimība radusies novecošanās rezultātā vai ir hroniska;
 • ja apdrošinātais nav veicis vakcināciju pret ērču encefalītu;
 • ja negadījumu izraisījuši psihiski vai garīgi traucējumi u.tml.

Svarīgi! Slēdzot apdrošināšanas līgumu, rūpīgi iepazīsties ar noteikumiem un pašriska apmēru.

Kā rīkoties, ja iestājies apdrošināšanas gadījums?

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, iespējami ātri par to jāinformē apdrošinātājs un jāaizpilda pieteikums par atlīdzības saņemšanu. Pēc pieprasījuma jāiesniedz papildu dokumenti, lai apdrošinātājs varētu izvērtēt notikušo un lemt par atlīdzības apmēru.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Piesakies tūlīt un saņem piedāvājumu pāris stundu laikā