Privātpersonām

Mājokļa apdrošināšana

Saņemt piedāvājumu
Tavai un Tavas ģimenes drošībai. Apdrošini arī savu iedzīvi un trešajām personām nodarītos kaitējumus.

Kas ir mājokļa apdrošināšana?

Mājokļa apdrošināšana pasargā no neparedzētiem zaudējumiem, ja kas atgadās ar apdrošināto īpašumu. Tā nodrošina finansiālu atbalstu ugunsgrēku, plūdu, zādzību, kaimiņu neuzmanīgas rīcības u.c. Gadījumos. Papildu drošībai ir iespēja apdrošināt arī mājoklī esošo iedzīvi un civiltiesisko atbildību, ja ar savu rīcību nodari zaudējumus trešajām personām.

Kādus īpašumus iespējams apdrošināt?

Mājokļa apdrošināšana iespējama mājām, dvīņu mājām, rindu mājām, dzīvokļiem, vasarnīcām, dažādām palīgēkām, piemēram, pirtīm, garāžām, pagrabam, šķūnim u.c. Īpaši vienojoties, var apdrošināt arī jaunbūves vai rekonstrukcijā esošas ēkas, kā arī dažādas palīgbūves, vārtus, žogu, nojumes u.c. 

Automātiski tiek apdrošinātas arī tādas īpašuma neatņemamas sastāvdaļas kā ūdens, kanalizācijas, apkures sistēmas, cauruļvadi u.tml., kā arī ēkas konstruktīvie elementi – kāpnes, stiklojums, apdare u.c.

Ko sedz mājokļa apdrošināšanas polise?

Apdrošināšanas polisē iekļautais risku apjoms var būt dažāds – var apdrošināt visu risku segumu, ko piedāvā apdrošināšanas sabiedrība, vai apdrošināt tikai konkrētus riskus.

Izvēloties visu risku apdrošināšanu, tiks atlīdzināti zaudējumi, ja pēkšņu un neparedzamu ārēju darbību rezultātā (piemēram, ugunsnelaimju, dabas stihiju, appludināšanas, remonta vai būvniecības darbu laikā, ūdens, apkures un/vai kanalizācijas sistēmas avārijas, trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā u.c.) Ir notikusi apdrošinātā nekustamā īpašuma vai iedzīves bojāeja, bojājumi vai zudums. 

Papildu drošībai polisē var iekļaut arī īrnieku vai viesu nodarītos zaudējumus, pagaidu dzīvesvietas īres izdevumus, elektroniskos riskus, atslēgu servisu, kustamās mantas apdrošināšanu, kas atrodas ārpus mājokļa u.c. Riskus, atbilstoši klienta vajadzībām.

Ko polise nesedz?

Apdrošināšanas sabiedrības nesedz izdevumus, kas notiek ilgstošu un pakāpeniski notiekošu procesu rezultātā, piemēram, par bojājumiem, ko nodara korozija, pelējums, oksidācija, gaisa mitrums, vai ja notikušas izmaiņas materiāla struktūrā, nosēdušies ēkas pamati, izveidojušās plaisas u.tml. Tāpat netiek segti bojājumi, kas saistīti ar īslaicīgiem ūdens, elektroenerģijas vai gāzes padeves traucējumiem, nekvalitatīvu remontu vai rekonstrukciju.

Svarīgi! Pirms iegādājies polisi, rūpīgi izlasi iekļauto risku apjomu un izņēmumus!

Iedzīves apdrošināšana

Līdz ar ārēju apdraudējumu iestāšanos īpašumam var tikt nodarīti bojājumi arī dzīvesvietā esošajiem priekšmetiem, tāpēc mājokļa apdrošināšanā ir vērts iekļaut arī iedzīves apdrošināšanu. Šādā veidā pasargāsi mājoklī esošās mēbeles, interjera priekšmetus, elektrotehniku, apģērbu, sporta un hobiju inventāru, saimniecības telpu aprīkojumu u.c. Iedzīve būs apdrošināta arī gadījumos, ja īpašumā iekļūs nelūgti viesi – zagļi. 

Papildus var apdrošināt arī darba devējam piederošās lietas, kas nodotas lietošanā - darba datoru, telefonu, mēbeles u.c., kā arī vērtslietas, naudu bankas kartē vai skaidrā naudā.

Savukārt, īrniekiem ir iespēja apdrošināt tikai iedzīvi bez mājokļa apdrošināšanas.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Ja nodarīsi zaudējumus trešo personu mantai, veselībai vai dzīvībai, piemēram, nejauši appludinot apakšējos kaimiņus, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana nodrošinās atlīdzību par nodarītajiem kaitējumiem.

Polisē iespējams iekļaut arī līdzapdrošinātos, jeb citus mājokļa iedzīvotājus, ar kuriem ir kopīga saimniecība. 

Kā rīkoties, ja noticis negadījums?

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, nekavējoties jāzvana atbildīgajam dienestam:

  • Uguns vai eksplozijas gadījumā - valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam,
  • Zādzības, laupīšanas vai to mēģinājuma gadījumā - valsts policijai,
  • Apkures un kanalizācijas sistēmu avārijas vai ūdens gadījumā - avārijas dienestam, ēkas pārvaldniekam vai apsaimniekotājam. 

Ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc negadījuma par notikušo jāinformē apdrošināšanas sabiedrība un jāaizpilda atlīdzības pieteikuma anketa vai jālūdz konsultācija apdrošināšanas brokerim. Pēc tam apdrošinātājs informēs par tālākajām darbībām.

Svarīgi! Kamēr apdrošinātājs nav devis atļauju, nedrīkst uzsākt mājokļa remontdarbus, izņemot tādus, kas nepieciešami nekavējoties, lai neapdraudētu citus vai neradītu vēl lielākus zaudējumus. 

 

Mājokļa apdrošināšana

Piesakies tūlīt un saņem piedāvājumu pāris stundu laikā