Uzņēmumiem

Komercīpašuma apdrošināšana

Saņemt piedāvājumu
Tiem kam rūp savs bizness. Apdrošini ēkas, telpas, iekārtas un strādā droši!

Kas ir komercīpašuma apdrošināšana?

Uzņēmējdarbības veikšana ir saistīta ar dažādiem riskiem, tajā skaitā ar ēku, telpu, iekārtu vai konstrukciju bojājumiem vai bojāeju, tāpēc komercīpašuma apdrošināšana radīs sirdsmieru tiem, kam rūp savs bizness. Apdrošināšana pasargās pret dažādiem neparedzētiem notikumiem, piemēram, ugunsgrēku, zādzībām, dabas stihijām u.tml., sniedzot drošību, ka, iestājoties apdrošināšanas riskiem, saņemsiet finansiālu atbalstu. Tā ļaus pēc nelaimes gadījuma iestāšanās ātrāk atgriezties ierastajā darba ritmā.

Kādus īpašumus iespējams apdrošināt?

Iespējams apdrošināt gan uzņēmuma nekustamo, gan kustamo īpašumu. Pie nekustamā īpašuma pieder ēkas un ar to saistītie elementi, piemēram, iekšējā un ārējā apdare, iebūvētās komunikācijas, stiklojums, jumta konstrukcijas, ēkas pamati, iebūvētās gaisa kondicionēšana un ventilēšanas sistēmas u.tml. Ja saimniecisko darbību veic atsevišķās telpās, nevis visā ēkā, var apdrošināt tikai konkrētās telpas. 

Par uzņēmuma kustamo īpašumu uzskata biroja aprīkojumu, iekārtas, darba galdus, tehnoloģiskās ierīces, izejvielas, saražoto produkciju u.c., kā arī trešo personu mantu, kas uz kāda tiesiska pamata atrodas uzņēmuma, organizācijas vai iestādes telpās. 

Ko polise nesedz?

Apdrošināšana neatlīdzina zaudējumus, kas radušies ēkas vai telpu dabiskas nolietošanās rezultātā, regulāri nepieciešamo apkopju vai remontdarbu veikšanu, kustamās mantas iztrūkumu, kas atklāta inventarizācijā, bojājumus, kas radušies darbinieku ļaunprātīgas rīcības rezultātā, datorvīrusu vai nesavlaicīgu piegāžu rezultātā radītus zaudējumus u.c. Tāpat apdrošināšanā netiek iekļauti, piemēram, telpaugi, gleznas, dārglietas, skaidra nauda, antikvāri priekšmeti, ja vien to apdrošināšana nav īpaši atrunāta.

Svarīgi! Pirms iegādājies polisi, rūpīgi izlasi iekļauto risku apjomu un izņēmumus!

Ko sedz komercīpašuma apdrošināšana?

Apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies neparedzētu notikumu rezultātā, un risku apjomu iespējams pielāgot klienta vajadzībām. Var apdrošināt konkrētus riskus, piemēram, bojājumus, kas radušies dabas stihiju, ugunsnelaimju, zādzību, šķidruma vai tvaika noplūdes, trešo personu ļaunprātīga kaitējuma rezultātā u.c.

Ja nepieciešams, apdrošināšanas polisē var iekļaut arī iekārtu salūšanas vai uzņēmējdarbības pārtraukšanas risku, zaudējumus mazvērtīgajam inventāram, bojājumus darbinieku īpašumam, kas nelaimes gadījumā atradies apdrošinātajā objektā u.c.

Kā rīkoties, ja noticis negadījums?

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, nekavējoties jāzvana atbildīgajam dienestam:

  • uguns vai eksplozijas gadījumā – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;
  • zādzības, laupīšanas vai to mēģinājuma gadījumā – Valsts policijai;
  • inženierkomunikāciju avārijas gadījumā – avārijas dienestam, ēkas apsaimniekotājam vai pašvaldības policijai. 

Ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc negadījuma par notikušo jāinformē apdrošināšanas sabiedrība un jāaizpilda atlīdzības pieteikuma anketa vai jālūdz konsultācija apdrošināšanas brokerim. Pēc tam apdrošinātājs informēs par tālākajām darbībām.

Svarīgi! Kamēr apdrošinātājs nav veicis bojātā vai iznīcinātā apdrošinātā īpašuma apskati un sastādījis apskates protokolu, nedrīkst uzsākt remontdarbus vai novērsts bojājumus, izņemot tādus, kas nepieciešami nekavējoties, lai neapdraudētu citus vai neradītu vēl lielākus zaudējumus. 

Komercīpašuma apdrošināšana

Piesakies un saņem piedāvājumu pāris dienu laikā