Privātpersonām

KASKO apdrošināšana

Saņemt piedāvājumu
Auto – tā ir brīvība! Auto ar KASKO apdrošināšanu – dubulta brīvība!

Kas ir KASKO apdrošināšana?

KASKO apdrošināšana ir sauszemes transportlīdzekļu – vieglo un kravas automašīnu, autobusu, mikroautobusu, traktortehnikas, motociklu, piekabju – brīvprātīga apdrošināšana, lai pasargātu sevi no neparedzētiem izdevumiem ceļu satiksmes negadījumā, pat, ja tie būs radušies Tavas vainas dēļ. KASKO apdrošināšana segs zaudējumus par bojājumiem, kas radušies avārijās vai dabas stihiju rezultātā, kā arī pēc trešo personu prettiesiskas rīcības, transportlīdzekli nozogot vai aplaupot. 

KASKO polises nosacījumus pielāgosim Tavām vajadzībām, jo iespējami dažādi apdrošināšanas varianti.

KASKO apdrošināšanas darbības teritorija

KASKO polises darbības teritorija ir atkarīga no apdrošinātāja piedāvājuma un klienta vēlmēm un vajadzībām. KASKO apdrošināšana var ietvert riskus, kas radušies tikai Latvijas teritorijā vai Baltijas valstīs, Eiropas valstīs, Eiropas un NVS valstīs.

Ko sedz KASKO apdrošināšana?

KASKO apdrošināšana parasti iekļauj šādus riskus:

 • Transportlīdzekļa bojājumi, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā.
 • Transportlīdzekļa zādzība, apzagšana vai laupīšana un citi bojājumi, kas radušies trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā.
 • Transportlīdzekļa bojāeja, pēc kuras tas vairs nav izmantojams ceļu satiksmē vai tā remontdarbi ir ekonomiski neizdevīgi. Šādā gadījumā atlīdzinājuma summa ir transportlīdzekļa tirgus vērtība negadījuma dienā. 
 • Dzīvnieku nodarīti bojājumi, piemēram, pēc sadursmes ar dzīvnieku, salona vai motortelpas bojājumi, ko radījuši dzīvnieki vai putni.
 • Uguns nelaimju un dabas stihiju bojājumi, ko nodarījuši, piemēram, vētrā krituši koki, spēcīga krusa, plūdi, zibens spēriens u.tml. 
 • Nekvalitatīvs ceļu segums, piemēram, iebraukšana bedrē, kas izveidojusies asfalta segumā.
 • Palīdzība uz ceļa pēc tehnisku problēmu rašanās, sniedzot tehnisko palīdzību, nogādājot auto servisā, pievedot degvielu, nodrošinot diennakts palīdzību un konsultācijas.

Papildus apdrošināmie riski

Ja nepieciešams, KASKO apdrošināšana var tikt paplašināta, polisē iekļaujot arī dažādus papildu riskus:

 • Atslēgu un signalizācijas pulšu atjaunošana, ja tās nozagtas vai nozaudētas.
 • Auto aizvietošana pēc ceļu satiksmes negadījuma, nodrošinot maiņas auto uz remontdarbu veikšanas laiku, vai arī pēc auto nozagšanas.  
 • Numurzīmju un tehniskās pases atjaunošana pēc to nozaudēšanas, nozagšanas vai, ja tās bojātas.
 • Jaunu auto jaunvērtības apdrošināšana divus gadus pēc tā iegādes, sedzot zaudējumus auto iegādes vērtībā.
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšana, apdrošinot autovadītāju un pasažieru veselību, ja pēc nelaimes gadījumiem rodas medicīniskie un ārstēšanās izdevumi, vai iestājas invaliditāte, nāve vai pārejoša darba nespēja.
 • Stiklojuma apdrošināšana – ja stikls izsists vai saplīsis trešo pušu darbības, temperatūras izmaiņu vai arī no ceļa seguma pacelto priekšmetu, piemēram, akmeņu vai zaru rezultātā.
 • Apkopes bojājumi, kas radušies, piemēram, pēc transportlīdzekļa remonta, apkopes vai mazgāšanas.
 • Hidrotrieciena bojājumi pēc transportlīdzekļa iebraukšanas peļķēs vai applūdušās vietās, ūdenim iekļūstot transportlīdzekļa elektriskajos vai mehāniskajos mezglos un agregātos. 
 • Citi papildu riski un nosacījumi.

Ko nesedz KASKO apdrošināšana?

Ir vairāki gadījumi, kad apdrošināšanas kompānija var ievērojami samazināt vai atteikt kompensācijas izmaksu, tāpēc rūpīgi jāiepazīstas ar līguma nosacījumiem.

 • Ja bojājumi radušies transportlīdzekļa nolietojuma rezultātā, piemēram, novērojama pūšana, pelējuma sēnītes savairošanās, detaļu korozija, un to nav izraisījis pēkšņa ārēja iedarbība, bet gan pakāpeniska novecošanās.
 • Ja bojājumi radušies transportlīdzekļa ritošajai daļai, piemēram, amortizatoriem vai gultņiem, izņemot, ja iestājies apdrošinātais risks, kā rezultātā ir radusies transportlīdzekļa citu daļu mehāniska deformācija.
 • Transportlīdzeklim konstatētas nekvalitatīvas detaļas vai aprīkojums autoražotāja vai autoservisa kļūdas dēļ.
 • Ja transportlīdzeklis nozagts, izmantojot oriģinālās transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas vai oriģinālo pretaizdzīšanas iekārtu, un tās nav bijušas nozagtas vai nolaupītas.  
 • Ja transportlīdzekļa zādzības gadījumā tas nebija aprīkots ar pretaizdzīšanas iekārtām, tās nedarbojās, auto nebija aizslēgts vai nebija aizvērti tā logi.
 • Ja pēc transportlīdzekļa zādzības apdrošināšanas ņēmējs nevar uzrādīt darba kārtībā esošas pretaizdzīšanas sistēmu vadības ierīces un aizdedzes atslēgas kā norādīts apdrošināšanas polisē, ja vien tās nav nozagtas. 
 • Ja transportlīdzekļa zādzībā vai laupīšanā ir bijis iesaistīts pats apdrošinājuma ņēmējs vai cita persona viņu uzdevumā.
 • Par transportlīdzekļa uzlabojumiem, ja remontdarbu laikā tā daļas vai aprīkojumu nomaina uz tādu, kas uzlabo tehnisko un vispārējo stāvokli, salīdzinot ar to, kāds tas bija pirms apdrošināšanas gadījuma, piemēram, nomainot daļas, kas nolietojušās, sarūsējušas vai nodilušas. 
 • Ja pārkāpti transportlīdzekļa ekspluatācijas noteikumi, piemēram, tas nav atbilstoši uzturēts vai lietots saskaņā ar ražotāja prasībām, nav pareizi nostiprināta piekabe, mantas vai krava, bojājumus radījis ar drošības jostām nepiesprādzēts vadītājs vai pasažieris, transportlīdzeklis vadīts bez valsts tehniskās apskates.
 • Ja transportlīdzeklis izmantots, lai piedalītos sacensībās.
 • Netiek ievēroti ceļu satiksmes noteikumi un zīmes, piemēram, iebraucot satiksmei slēgtās teritorijās, vadot transportlīdzekli alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu reibumā vai bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, ievērojami pārsniegts atļautais braukšanas ātrums, vadītājs nav apstājies pie STOP zīmes utt.
 • Ja transportlīdzekļa vadītājs pametis ceļu satiksmes negadījuma vietu.
 • Ja bojājumi radušies, kad transportlīdzeklis ir bijis iznomāts, izmantots bīstamu kravu pārvadāšanai vai izmantots kā taksometrs, sabiedriskais vai koplietošanas transportlīdzeklis, ja vien šāds izmantošanas veids nav paredzēts apdrošināšanas polisē.
 • Ja pēc apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma iesniegšanas apdrošinājuma ņēmējs noteiktā laikā nav iesniedzis apdrošināšanas sabiedrības pieprasītos dokumentus, kas ļautu pārliecināties par apdrošinātā riska iestāšanos un zaudējumu apmēru.
 • Ja ir uzsākti transportlīdzekļa remonta darbi, pirms veikta transportlīdzekļa apskate.
 • Par bojājumiem, kas radušies terorisma, kara, masu nemieru, streiku vai radiācijas rezultātā.

Pašriski

Pašrisks ir zaudējumu daļa, kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, jāapmaksā pašam. Parasti tā ir apdrošināšanas polisē norādīta konstanta naudas summa vai procenti no zaudējuma apmēra.

Piemēram, aprēķinātā atlīdzība ir 1000 EUR, un polisē norādītais pašrisks ir 100 EUR. Saņemamā atlīdzība, kas tiks novirzīta uz autoservisu, būs 900 EUR (1000 EUR – 100 EUR).

Pašrisks attiecas uz katru apdrošināšanas gadījumu, neatkarīgi no tā, vai zaudējumus auto nodarījusi trešā persona, cits transportlīdzeklis, vai tos būsi radījis pats. 

Iespējams noslēgt KASKO līgumu arī bez pašriska, kas paredzēs izmaksu pilnā apmērā. Taču jāņem vērā, ka pastāv ierobežojumi, piemēram, atlīdzību bez pašriska izmaksā, iestājoties pirmajam vai pirmajiem diviem gadījumiem, katrs nākamais gadījums jau tiek atrunāts konstantas summas izteiksmē. Parasti, jo lielāks pašrisks, jo mazāka KASKO cena un otrādāk. 

Pašrisku veidi:

 • Pamata pašrisks – piemēro bojājumiem;
 • Bojāejas pašrisks – piemēro, ja apdrošinātā auto remonts ir ekonomiski nepamatots vai nepastāv atjaunošanas iespējas;
 • Zādzību un laupīšanas pašrisks – piemēro apdrošinātā transportlīdzekļa zādzības vai laupīšanas gadījumā, un to ietekmē transportlīdzekļa tips un automašīnā esošās drošības sistēmas, kā arī auto ekskluzivitāte;
 • Stiklojuma pašrisks – piemēro, ja tie ir vienīgie bojājumi un nodarīti stiklojumam.

Kas veido KASKO polises cenu?

KASKO polises cenu ietekmē dažādi faktori, taču galvenais princips - jo mazāk potenciālo risku, jo izdevīgāki nosacījumi. Galvenie kritēriji, kas veido transportlīdzekļa KASKO apdrošināšanas cenu, ir:

 • Vecums, marka, modelis un vērtība. Parasti apdrošina automašīnas, kas nav vecākas par 20 gadiem. Jo ekskluzīvāks būs transportlīdzeklis, jo dārgāka apdrošināšanas polises cena. Tāpat būs jāmaksā dārgāk tiem, kuru īpašumā ir tādas markas un modeļu auto, kuras biežāk apzog, nozog vai bojā.
 • Izmantošanas mērķis. Apdrošināšanas cena atšķirsies atkarībā no tā izmantošanas veida - ja transportlīdzekli izmantosi tikai privāti, būs jāmaksā mazāk, ja to lietosi pasažieru pārvadāšanai, apsardzei, taksometra pakalpojumiem vai jauno šoferu apmācībai, būs jāmaksā dārgāk.
 • Drošības aprīkojums. Jo profesionālāks pretaizdzīšanas aprīkojums, jo zemāka polises cena. Drošības sistēmām jābūt darba kārtībā - laikus jānomaina baterijas, jāveic tehniskā apkope u.c.
 • Autovadītāja vecums. Dažādu vecumu autovadītājiem ir dažādi braukšanas paradumi – jauniešiem par apdrošināšanas polisi parasti jāmaksā dārgāk nekā vecāka gadagājuma cilvēkiem. 
 • Autovadītāja stāžs – autovadītājiem ar lielāku pieredzi un sagatavotību KASKO apdrošināšana būs lētāka.
 • Autovadītāja reputācija – jo mazāk ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, jo izdevīgāka būs KASKO polises prēmija.
 • Pārvietošanās teritorija. Pilsētās ar intensīvu satiksmi potenciālo negadījumu iespējamība ir lielāka nekā laukos. Tādēļ transportlīdzekļu īpašniekiem, kuru auto reģistrēts pilsētās ar blīvu apdzīvotību, jārēķinās ar lielākām izmaksām, tāpat arī automašīnām, kas pārvietojas plašākā teritorijā. Piemēram, auto, kas pārvietojas pa visu Eiropu, polise būs dārgāka, salīdzinot ar auto, kas pārvietojas tikai vienas valsts teritorijā.
 • Pašriska apjoms jeb autovadītāja līdzdalība. Jo lielāks pašrisks jeb paša autovadītāja līdzdalība, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, jo lētāka KASKO apdrošināšana.
 • Papildus apdrošināmie riski – jo vairāk polisē iekļauti papildu riski, jo dārgāka būs tās cena.

Ir apstākļi, kurus nav iespējams ietekmēt – autovadītāja stāžs vai automašīnas vecums, dažādas neparedzētas situācijas uz ceļa, taču vari parūpēties par risku samazināšanu, sekojot līdzi sava auto tehniskajam stāvoklim, savam braukšanas stilam un ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Tas viss kopā ietekmē to, cik izmaksās KASKO apdrošināšana.

Kā rīkoties, iestājoties apdrošināšanas gadījumam?

Lai KASKO apdrošināšana segtu izdevumus par transportlīdzekļa bojājumu vai citu apdrošināto risku, ir svarīga apdrošināšanas ņēmēja pareiza un savlaicīga rīcība.

 • Iespēju robežās veikt nodarīto bojājumu fotofiksāciju, lai būtu iespējams konstatēt bojājumu apmēru nodarīšanas brīdī.
 • Paziņot par notikušo atbilstošiem dienestiem, piemēram, policijai, ja auto nozagts vai sabojāts, noticis ceļu satiksmes negadījums, vai automašīna bojāta kādas trešās personas rīcības vai bezdarbības dēļ, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, ja auto aizdedzies u.tml. Ir atsevišķi gadījumi, kad par notikušo nav jāziņo dienestiem, piemēram, ja bojāts tikai stiklojums, noticis ceļu satiksmes negadījums, par kuru drīkst noformēt saskaņoto paziņojumu, transportlīdzekli sabojājis vētrā lūzis koks. 
 • Apdrošināšanas gadījums ir jāpiesaka apdrošināšanas sabiedrībai nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no brīža, kad ir iespējams to izdarīt.
 • Jānodrošina apdrošināšanas sabiedrībai iespēju veikt transportlīdzekļa apskati tā klientu apkalpošanas centrā vai autorizētā remontdarbnīcā.
 • Jebkādus auto remontdarbus drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad apdrošinātāji veikuši auto apskati pēc negadījuma.

Kā pieteikt atlīdzību?

Lai pieteiktu atlīdzību, jāzvana apdrošinātājam vai jāaizpilda anketa apdrošināšanas sabiedrības mājaslapā, pievienojot fotogrāfijas ar transportlīdzekļa bojājumiem. Var arī dodoties uz klientu apkalpošana centru vai uz autoservisu, kur veic transportlīdzekļa apskati, fotografēšanu un sastāda tāmi.

Zaudējumu atlīdzība

Pēc pieteikuma iesniegšanas apdrošinātājs izvērtēs bojājumu apmērus un aprēķinās zaudējuma atlīdzību.

Remonta izdevumus segs tādā apmērā, lai transportlīdzeklis pēc remonta darbu veikšanas būtu līdzvērtīgā tehniskā un vispārējā stāvoklī, kā pirms bojājumu nodarīšanas, pēc iespējas izmantojot rezerves daļas līdzvērtīgā kvalitātē.

Apdrošinātājs apmaksās kopīgi ar apdrošinātāju izvēlētā autoservisa rēķinu par rezerves daļu iegādi un remontu, kas atbilst iepriekš apstiprinātai tāmei.

Ja remontdarbi jāveic līdz 3 gadu vecam transportlīdzeklim, apdrošinātājs var akceptēt to veikšanu pie transportlīdzekļa oficiālā pārstāvja Latvijā.

Ja bojājumi transportlīdzeklim notikuši ārpus Latvijas, tad, iepriekš vienojoties ar apdrošinātāju, ir iespējams veikt minimālus remontdarbus, lai būtu iespējama tā atgriešanās Latvijā.

Ja transportlīdzeklis gājis bojā vai nozagts, tad izmaksā tā tirgus vērtību notikuma dienā, iepriekš par to parakstot vienošanos ar apdrošinātāju. Transportlīdzekļa atrašanas gadījumā tas kļūs par apdrošinātāja īpašumu.

Papildu pienākumi KASKO apdrošināšanas ņēmējam

Jāņem vērā, ka KASKO apdrošināšana būs spēkā tikai tad, ja tās ņēmējs laikus būs paziņojis par izmaiņām, kas saistīti ar apdrošināšanas polisē iekļautajiem riskiem.

 • Ja nozaudētas transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas vai pretaizdzīšanas ierīces. Šādā gadījumā nekavējoties par saviem līdzekļiem jāveic atslēgu vai pretaizdzīšanas sistēmas nomaiņa. 
 • Veikta transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu vai pretaizdzīšanas sistēmas nomaiņa.
 • Mainās transportlīdzekļa izmantošanas mērķis, piemēram, to sāk izmantot arī jauno autovadītāju apmācībai.
 • Nozaudēta vai nozagta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība.
 • Nozaudēta vai nozagta transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme.
 • Notiek transportlīdzekļa pārbūve, mainoties tā jaudai vai aprīkojumam.

KASKO apdrošināšana

Piesakies tūlīt un saņem piedāvājumu pāris stundu laikā