Uzņēmumiem

Garantiju (galvojumu) apdrošināšana

Saņemt piedāvājumu
Apdrošini atbildību un būvē droši!

Kas ir garantiju (galvojumu) apdrošināšana?

Garantiju vai galvojuma apdrošināšana atlīdzina materiālus zaudējumus, ja apdrošinājuma ņēmējs pilnībā vai daļēji neizpilda savas līgumsaistības pret apdrošināto. Šis apdrošināšanas veids netiek izmantots brīvprātīgi, lai pasargātu savu uzņēmumu no nevēlamiem riskiem, kā tas ir citos apdrošināšanas veidos. Tā ir obligāta prasība no vienas līgumslēdzēja puses otrai, pirms darījuma vai sadarbības uzsākšanas. Pastāv uzņēmējdarbības veidi un nozares, kur garantiju polises ir noteiktas kā obligātas ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem, piemēram, Tūrisma operatora garantijas, Muitas galvojums, Akcīzes galvojums un Atkritumu apsaimniekotāja galvojums. Tomēr, būvniecība ir visizplatītākā nozare, kurā tiek pieprasītas un izdotas garantiju apdrošināšanas polises.

Kas ir būvniecības garantiju apdrošināšana?

Būvniecības garantiju apdrošināšana pasargās apdrošināto no materiāliem zaudējumiem gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs neizpildīs savas līgumā noteiktās saistības, piemēram, savas maksātnespējas dēļ. Šī iemesla dēļ pasūtītāji būvuzņēmējiem, kas veic būvniecības darbus, obligātā kārtā pieprasa šādas garantijas. Lielākos būvniecības darbos, kuros ir viens vairāki apakšuzņēmēji, garantiju polises tiek izsniegtas arī saistību izpildei pret ģenerāluzņēmēju. Tātad, apdrošinātais var būt gan pasūtītājs, gan ģenerāluzņēmējs.

Kādi ir garantiju apdrošināšanas veidi būvniecībā?

Izšķir vairākus būvniecības garantiju veidus, kas piemērojami atbilstoši konkrētai būvniecības procesa stadijai.

 • Konkursa garantijas apdrošināšana

Šis apdrošināšanas veids segs izdevumus, ja būs nepieciešama atkārtota būvniecības konkursa rīkošana, gadījumos, kad apdrošinājuma ņēmējs pēc uzvaras konkursā atsauc vai maina savu piedāvājumu, neiesniedz konkursa nolikumā norādīto nepieciešamo būvdarbu izpildes garantiju vai nolikuma noteiktajā laikā ar pasūtītāju nenoslēdz līgumu.

 • Priekšapmaksas garantijas apdrošināšana

Priekšapmaksas garantijas risks iestājas brīdī, kad apdrošinājuma ņēmējs no apdrošinātā saņemto priekšapmaksu (avansu) neizlieto atbilstoši līguma nosacījumiem, piemēram, nav veicis noteiktus būvdarbus, materiālu piegādi u.tml. 

 • Būvdarbu izpildes garantijas apdrošināšana

Būvdarbu izpildes garantijas apdrošināšana sedz zaudējumus apdrošinātajam par neizpildītiem darbiem, ja apdrošinājuma ņēmējs pārkāpis būvniecības līguma noteikumus vai laicīgi nav izpildījis līguma paredzētos būvniecības darbus.

 • Garantijas perioda garantijas apdrošināšana

Garantijas perioda garantijas apdrošināšana segs izdevumus par būvniecības līgumā atrunātā garantijas periodā paredzēto nepilnību novēršanu. Piemēram, ja apdrošinājuma ņēmējs nepilda līguma noteiktās saistības garantijas laikā novērst būvdarbu defektus.

Apdrošinājuma summa un termiņš

Apdrošinājuma summu un termiņu nosaka apdrošinātāja un apdrošināšanas ņēmēja savstarpējā vienošanās, un summa tiek norādīta apdrošināšanas polisē. 

Apdrošinātāju galvenie kritēriji garantiju apdrošināšanas izsniegšanai

Pirms izsniegt garantiju apdrošināšanu, apdrošināšanas kompānijas vērtē savus potenciālos klientus pēc vairākiem kritērijiem, no kuriem vissvarīgākie ir:

 1. uzņēmuma finansiālais stāvoklis un bilances rādītāji;
 2. uzņēmuma vecums un pieredze;
 3. nodokļu parādu, kā arī citu parādu esamība;
 4. nepieciešamā apdrošinājuma summa;
 5. polises termiņš;
 6. informācija par iepriekš izsniegtām garantijas apdrošināšanas polisēm;
 7. apdrošinājuma ņēmēja, kā arī pasūtītāja vai ģenerāluzņēmēja reputācija.

Atsevišķi izdalāms un svarīgs kritērijs, pie garantiju apdrošināšanas jautājuma izskatīšanas un tā veiksmīgas turpmākās attīstības, ir garantijas apdrošināšanu pieprasījušā uzņēmuma sadarbība ar apdrošināšanas kompāniju arī citos apdrošināšanas veidos.

Garantiju (galvojumu) apdrošināšana

Piesakies tūlīt un saņem piedāvājumu pāris dienu laikā